Adunarea cadourilor omului, Academia Stefan cel Mare


Articolul 1 Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de celelalte în spiritul fraternităţii.

Traducere "de către adunarea generală" în engleză

Articolul 2 1. Fiecare se poate prevala de toate drepturile şi de toate libertăţile proclamate în prezenta Declaraţie, fără nici o deosebire, în special de rasă, de culoare, de sex, de limbă, de religie, de opinie politică sau de orice altă opinie, de origine naţională sau socială, de avere, de naştere sau decurgînd din orice altă situaţie.

Pe lîngă aceasta, nu se va face nici o deosebire bazată pe statutul politic, juridic sau internaţional al ţării sau al teritoriului de care aparţine o persoană, fie această ţară sau teritoriu independente, sub tutelă, neautonome sau supuse unei limitări oarecare a suveranităţii. Articolul 3 Orice fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea sa.

Articolul 4 Nimeni nu va Adunarea cadourilor omului ţinut în sclavie, nici în robie; sclavia şi traficul cu sclavi sunt interzise sub toate formele lor. Articolul 5 Nimeni nu va fi supus la tortură, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante. Articolul 6 Fiecare are dreptul să i se recunoască personalitatea sa juridică, oriunde s-ar afla. Articolul 7 Toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi au dreptul fără deosebire la o protecţie egală a legii.

Toţi oamenii Adunarea cadourilor omului dreptul la o protecţie egală împotriva oricărei discriminări care ar încălca prezenta Declaraţie şi împotriva oricărei provocări la o astfel de discriminare. Articolul 8 Orice persoană are dreptul să se adreseze în mod efectiv instanţelor judiciare competente Single Single Mera Dating actelor care violează drepturile fundamentale ce îi sunt recunoscute prin constituţie sau prin lege.

Articolul 9 Nimeni nu poate fi arestat, deţinut sau exilat în mod arbitrar. Articolul 10 Orice persoană are dreptul, în deplină egalitate, să fie ascultată în mod echitabil şi public de un tribunal independent şi imparţial, care va hotărî fie asupra drepturilor şi obligaţiilor sale, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptată împotriva ei.

Articolul 11 1. Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată pînă cînd vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal în cursul unui proces public în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării sale.

Sora Joy D. Jones președinta generală a Societății Primare Într-un an, când era copil, cu aproximativ trei zile înainte de ziua de Crăciun, soțul meu, Rob, văzuse că două dintre surorile sale mai mari despachetau, în secret, două dintre cadourile lor de Crăciun. Apoi, după ce au aruncat o privire înăuntru, surorile sale au reîmpachetat cadourile.

Nimeni nu va fi condamnat pentru Adunarea cadourilor omului sau omisiuni care, în momentul în care au fost comise, nu constituiau un act delictuos potrivit dreptului naţional sau internaţional.

De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsă mai aspră decît aceea care era aplicabilă în momentul în care a fost comis actul delictuos. Articolul 12 Nimeni nu va fi obiectul unor imixtiuni arbitrare în viaţa sa particulară, în familia sa, în domiciliul său ori în corespondenţă, nici al unor atingeri ale onoarei sau reputaţiei sale.

Adunarea cadourilor omului

Orice persoană are dreptul la protecţia legii împotriva unor astfel de imixtiuni sau atingeri. Articolul 13 1. Orice persoană are dreptul sa circule liber şi să-şi aleagă reşedinţa în interiorul unui stat. Orice persoană are dreptul sa părăsească orice ţară, inclusiv ţara sa, şi de a reveni in ţara sa.

Articolul 14 1. În cazul persecuţiei, orice persoană are dreptul să caute azil şi Adunarea cadourilor omului beneficieze de azil în alte ţări. Acest drept nu poate fi invocat în cazul unor urmăriri penale bazate pe comiterea unei crime de drept comun sau pe acţiuni contrare scopurilor şi principiilor Naţiunilor Unite. Articolul 15 1. Orice individ are dreptul la o cetăţenie. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetăţenia sa nici de dreptul de a-şi schimba cetăţenia.

Articolul 16 1. Cu începere de la vîrsta nubilă, bărbatul şi femeia fără nici o restricţie în privinţa rasei, cetăţeniei sau religiei, au dreptul să se căsătorească şi să întemeieze o familie. Ei au drepturi egale la încheierea căsătoriei, în decursul căsătoriei şi la desfacerea ei.

Adunarea cadourilor omului

Căsătoria nu poate fi încheiată decît cu consimţămîntul liber şi deplin al viitorilor soţi. Familia este elementul natural şi fundamental al societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului.

Articolul 17 1. Orice persoană are dreptul la proprietate atît singură cît şi în asociere cu alţii.

  1. Flirtul femeilor
  2. Sex single matur
  3. Dating Man familie

Nimeni nu va fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa. Articolul 18 Orice persoană Adunarea cadourilor omului dreptul la libertatea gîndirii, a conştiinţei şi a religiei; acest drept implică libertatea de Adunarea cadourilor omului schimba religia sau convingerile precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerile sale, individual sau în colectiv, atît în public cît şi privat, prin învăţămînt, practici, cult şi îndeplinirea de rituri.

Articolul 19 Orice individ are dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare, ceea ce implică dreptul de a nu fi tulburat pentru opiniile sale şi acela de a căuta, de a primi şi de a răspîndi, fără consideraţii de frontieră, informaţii şi idei prin orice mijloc de exprimare. Articolul 20 1.

Darul perfect

Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere paşnică. Nimeni nu poate fi obligat să facă parte dintr-o asociaţie. Articolul Adunarea cadourilor omului 1. Orice persoană are dreptul să participe la conducerea treburilor publice ale ţării sale, fie direct, fie prin intermediul unor reprezentanţi liber aleşi.

Un observator poate avea alte drepturi acordate de către adunarea generală în conformitate cu procedura stabilită în normele interne.

Orice persoană are dreptul de acces, în condiţii de egalitate, la funcţiile publice ale ţării sale. Voinţa poporului este baza puterii de stat, această voinţă trebuie să fie exprimată prin alegeri oneste care trebuie să aibă loc periodic, prin sufragiu universal egal şi prin vot secret sau după o procedură echivalentă care să asigure libertatea votului.

Adunarea cadourilor omului 22 Orice persoană, în calitate de membru al societăţii, are dreptul la securitate Adunarea cadourilor omului ea este îndreptăţită să obţină satisfacerea Adunarea cadourilor omului economice, sociale şi culturale indispensabile pentru demnitatea şi libera dezvoltare a personalităţii sale, prin efort naţional şi cooperare internaţională, ţinîndu-se seama de organizarea şi de resursele fiecărei ţări.

Articolul 23 1. Orice Adunarea cadourilor omului are Adunarea cadourilor omului la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la ocrotire împotriva şomajului. Toţi oamenii au dreptul, fără nici o discriminare, la salariu egal pentru muncă egală.

Orice om care munceşte are dreptul la o Adunarea cadourilor omului echitabilă şi satisfăcătoare care să-i asigure lui precum şi familiei sale o existenţă conformă cu demnitatea umană şi completată, dacă este cazul, cu alte mijloace de protecţie socială.

Orice persoană are dreptul să întemeieze cu alte persoane sindicate şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale. Articolul 24 Orice persoană are dreptul la odihnă şi la timp liber şi îndeosebi la o limitare rezonabilă a timpului de muncă, precum şi la concedii periodice plătite. Articolul 25 1.

Consiliul Superior al Procurorilor

Orice persoană are dreptul la un nivel de viaţă corespunzător asigurării sănătăţii sale, bunăstării proprii şi a familiei, cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare, are dreptul la asigurare în caz de şomaj, de boală, de invaliditate, văduvie, bătrîneţe sau în alte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă ca urmare a unor împrejurări independente de voinţa sa. Mama şi copilul au dreptul la ajutor şi ocrotire speciale.

Toţi copiii, indiferent dacă s-au născut în cadrul sau în afara căsătoriei, se bucură de aceeaşi ocrotire socială.

Adunarea cadourilor omului

Articolul 26 1. Orice persoană are dreptul la educaţie. Educaţia trebuie să fie gratuită, cel puţin în ce priveşte învăţămîntul elementar şi de bază. Învăţămîntul elementar este obligatoriu. Învăţămîntul tehnic şi profesional trebuie să fie accesibil tuturor; accesul la studii superioare trebuie să fie deschis tuturor pe baza deplinei egalităţi în funcţie de merit.

Adunarea cadourilor omului

Educaţia trebuie să urmărească dezvoltarea deplină a personalităţii umane şi întărirea respectului pentru drepturile omului şi pentru libertăţile fundamentale. Ea trebuie să stimuleze înţelegerea, toleranţa şi prietenia între toate popoarele şi între toate grupurile rasiale sau religioase, precum şi dezvoltarea activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru menţinerea păcii.

Părinţii au, cu prioritate, dreptul să aleagă felul educaţiei care urmează să fie dată copiilor lor.

Articolul 27 1. Orice persoană are Adunarea cadourilor omului să ia parte în mod liber la viaţa culturală a colectivităţii, să se bucure de arte şi să participe la progresul ştiinţific şi la binefacerile care rezultă din acesta.

Fiecare are dreptul la protecţia intereselor morale şi materiale care decurg din orice operă ştiinţifică, literară sau artistică al cărei autor este. Articolul 28 Fiecare persoană are dreptul să beneficieze, pe plan social şi Adunarea cadourilor omului, de existenţa unei ordini care să permită ca drepturile şi libertăţile enunţate în prezenta Declaraţie să-şi poată găsi o realizare deplină.

Articolul 29 1. Individul are îndatoriri faţă de colectivitate, numai în cadrul acesteia fiind posibilă dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii sale. În exercitarea drepturilor şi libertăţilor sale, fiecare persoană este supusă numai îngrădirilor stabilite de lege în scopul exclusiv al asigurării recunoaşterii şi respectului drepturilor şi libertăţilor celorlalţi şi în vederea satisfacerii cerinţelor juste ale moralei, ordinii publice şi bunăstării generale, într-o societate democratică.

Aceste drepturi şi libertăţi nu vor putea, în nici un caz să fie exercitate contrar scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite. Articolul 30 Nici o prevedere a prezentei Declaraţii nu poate fi interpretată ca implicînd pentru un stat, un grup sau persoană dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a săvîrşi vreun act care să conducă la desfiinţarea drepturilor şi libertăţilor enunţate în prezenta Declaraţie. Publicată în ediţia oficială: "Tratate internaţionale",volumul 1, pag.