Femeia europeana cauta un om tunisian pentru avertizare. 52014JC0036


Relațiile Tunisia - Uniunea Europeană: un parteneriat privilegiat Plan de acțiune pentru conținut I. Această revoluție a creat premisele dezvoltării unei democrații veritabile, bazată pe statul de drept și respectul drepturilor omului și al libertăților fundamentale.

Acestea sunt valori împărtășite de acum înainte cu Uniunea Europeană, care motivează aspirațiile celor două părți de a își ridica relațiile la un nivel superior și mai strategic, și anume parteneriatul privilegiat.

Grație revoluției, astăzi se deschid perspective radical diferite în relațiile dintre Tunisia și Uniunea Europeană. UE este hotărâtă să se angajeze pe termen lung pentru tranziția democratică din Tunisia, fiind conștientă de faptul că reușita sa va avea repercusiuni pozitive pentru prosperitatea Tunisiei, dar și, în egală măsură, pentru întreaga regiune. O nouă politică de vecinătate În fața provocărilor istorice cu care se confruntă țările din vecinătatea sa, Uniunea Europeană a definit o nouă abordare în vederea unor răspunsuri mai bine adaptate evoluției rapide a țărilor partenere și nevoilor de reforme ale acestora, pentru a stabili și consolida democrații solide, pentru a susține o creștere economică durabilă și favorabilă incluziunii și pentru a gestiona legăturile și fluxurile transfrontaliere.

Site ul de dating intre adolescent

Noua abordare[1] se bazează pe răspunderea reciprocă și pe angajamentul comun față de valorile universale ale drepturilor omului, democrației și statului de drept. Aceasta instituie un nivel mai ridicat de diferențiere pentru a își defini sprijinul în funcție de ambițiile țării partenere în ceea ce privește apropierea de UE, de nevoile sale specifice și de capacitățile de care dispune, de progresele obținute în implementarea reformelor, în consolidarea democrației și statului de drept, precum și în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Abordarea va permite totodată concretizarea consolidării relațiilor într-o integrare economică mai extinsă, precum și într-o cooperare politică mai strânsă în domeniul guvernanței, al securității, al soluționării conflictelor și în adoptarea unor inițiative comune în cadrul forurilor internaționale pentru subiecte de interes comun.

Noua abordare a politicii de vecinătate urmărește cu precădere: a să ofere un sprijin Femeia europeana cauta un om tunisian pentru avertizare partenerilor care se angajează pe calea aprofundării democrației și a respectării statului de drept, a drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a egalității de gen; b să sprijine dezvoltarea unei economii durabile și favorabile incluziunii, care să reducă inegalitățile sociale și regionale, să creeze locuri de muncă și să îmbunătățească nivelul de trai al populației; c să stabilească un parteneriat mai strâns cu popoarele și societatea civilă ale țărilor partenere.

Noi priorități pentru Tunisia Revoluția tunisiană poartă în ea speranța unei vieți mai bune pentru cetățenii Tunisiei, marcând ruptura cu un sistem de dezvoltare anterior care a fost îndelung afectat de fracturi structurale economice și sociale.

Noua abordare se bazează astfel pe edificarea unui nou proiect de societate, care se dorește a fi favorabil incluziunii sociale și echilibrat, fondat pe buna guvernanță și pe transparență și pe repartizarea echitabilă a bogățiilor. Se acordă prioritate ocupării forței de muncă și coeziunii sociale, dezvoltării regiunilor, securității și Agen ia de dating 37, precum și justiției de tranziție, în vederea unui proces de tranziție democratică pe termen lung.

Aceste priorități subliniază totodată angajamentul de a intensifica reformele necesare pentru crearea de instituții democratice care respectă drepturile omului și drepturile fundamentale și care confirmă hotărârea Tunisiei de a edifica o societate deschisă și modernă, un spațiu multicultural și o țesătură socială activă.

Eforturile reformatoare vor fi de asemenea intensificate în domeniul economic și social, în vederea relansării economiei și favorizării unei creșteri economice durabile cu un nivel ridicat al ocupării forței de muncă, Femeia europeana cauta un om tunisian pentru avertizare pe cunoaștere și inovare. Efortul se va concentra în special pe dezvoltarea unei politici sociale juste, solidare și în avantajul tuturor categoriilor și regiunilor, pe modernizarea structurii economiei printr-o orientare mai pronunțată către activitățile inovatoare, cu un înalt conținut tehnologic și care respectă mediul, precum și pe ameliorarea competitivității și mediului de afaceri, în vederea favorizării inițiativei private și a parteneriatului public-privat.

Un parteneriat privilegiat În acest context, sunt întrunite condițiile pentru ca Tunisia și Uniunea Europeană să treacă la un nivel superior, mai strategic de consolidare a relațiilor dintre ele și de integrare, având în vedere ambițiile reciproce mai înalte. Apropierea de Uniunea Europeană constituie o constantă și o alegere fundamentală a politicii externe a Tunisiei[2], în paralel cu promovarea integrării magrebiene și cu consolidarea relațiilor cu țările arabe, mediteraneene și africane.

Tunisia și Uniunea Europeană împărtășesc totodată punctul de vedere potrivit căruia consolidarea liberalizării economice și a integrării economice și sociale reprezintă o sursă de creștere economică și de ocupare a forței de muncă, în vederea promovării unei dezvoltări solidare și a prosperității partajate. În cadrul parteneriatului privilegiat, Tunisia dorește să intre într-o nouă fază de integrare cu UE, care să fie cât mai avansată posibil.

Acest nou statut reflectă dorința ambelor părți de a se angaja într-un proces de apropiere care transcende frontierele liberului schimb și care include o mobilitate efectivă a persoanelor, reciproc avantajoasă, și un schimb mai intensificat de cunoștințe.

Luarea în considerare a dimensiunii umane și științifice a parteneriatului este esențială pentru a favoriza apropierea dintre actorii societății civile, operatorii privați, cercetătorii și studenții și autoritățile locale și regionale și va constitui un semnal politic puternic pentru cetățenii și comunitatea de afaceri ale ambelor părți.

Acest plan de acțiune evolutiv, elaborat în comun pentru perioada reprezintă cadrul de referință care definește axele prioritare ce vor permite consolidarea relațiilor dintre cele două părți la toate nivelurile politic, economic, științific, social, cultural și uman.

În acest context în continuă schimbare, și pe baza punerii în Femeia europeana cauta un om tunisian pentru Musulman Dating Site in Fran a GRATUIT a parteneriatului privilegiat, în conformitate cu articolul 8 din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu aspirațiile UE și ale Tunisiei de a își consolida relațiile, părțile convin să inițieze discuții cu privire la posibilitatea de a se ajunge la un nou acord care să reglementeze relațiile reciproce.

Elementele principale ale parteneriatului privilegiat dintre UE și Tunisia Consolidarea relațiilor dintre UE și Tunisia în cadrul unui parteneriat privilegiat va urma direcțiile prezentate în continuare. Părțile doresc să dea un nou impuls dialogului și cooperării politice.

O femeie este amenintata cu moartea pentru ca spune adevarul despre islam

În special, se are în vedere intensificarea dialogului politic la nivel înalt, cooperarea parlamentară, cooperarea pe probleme de securitate, cooperarea în ceea ce privește democrația și statul de drept, precum și în ceea ce privește egalitatea de gen, Femeia europeana cauta un om tunisian pentru avertizare omului și libertățile fundamentale, o cooperare mai strânsă cu Consiliul Europei și cu alte organizații internaționale.

De asemenea, această dimensiune include o cooperare mai intensă în ceea ce privește securitatea, justiția, gestionarea frontierelor și combaterea criminalității organizate.

Google gratuit de dating site

Parteneriatul privilegiat urmărește, de asemenea, o integrare mai profundă a partenerilor în ceea ce privește aspectele economice, sociale și umane.

Acesta ține seama de provocările cu care se confruntă Tunisia în această etapă de tranziție democratică, inclusiv redresarea economiei și imperativele unei dezvoltări favorabile incluziunii și durabile În perspectiva dezvoltării relațiilor comerciale și economice, se are în vedere încheierea unui acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător ALSAC între Tunisia și UE care va contribui la integrarea treptată a Tunisiei în piața internă a Uniunii, în vederea edificării unui Spațiu Economic Comun.

Tunisia întâlnește femei compatibile din ocna sibiului să acționeze în vederea unei armonizări legislative sporite, cu o apropiere progresivă a legislațiilor. În acest Intalnirea femeii croate, în conformitate cu planul de acțiune, Tunisia și UE vor determina împreună care sunt sectoarele în care eforturile de apropiere vor reprezenta o prioritate.

Ulterior, după identificarea diferențelor dintre legislația tunisiană și acquis-ul comunitar, obiectivele de apropiere de acquis-ul comunitar vor fi stabilite Cautarea fetei Tunisia în cadrul unui program național de armonizare, iar UE va institui o serie de măsuri de însoțire pentru a sprijini realizarea acestor obiective.

Integrarea va aplicații de conectare irlandeze de un dialog consolidat privind reformele socioeconomice inclusiv performanța economică, promovarea întreprinderilor mici și mijlocii IMM-urilorelaborarea unei strategii integrate a ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale, precum și de o extindere a cooperării sectoriale care să acopere domenii cheie, cum ar fi energia, transporturile, industria, agricultura, mediul sau schimbările climatice a se vedea anexa 2.

Un parteneriat privilegiat nu poate fi avut în vedere fără consolidarea legăturilor între popoare prin intermediul unei apropieri și al unei cooperări directe între oameni și organizații.

În Femeia europeana cauta un om tunisian pentru avertizare context, cooperarea și schimburile în domeniul educației, formării profesionale, ocupării forței de muncă, cercetării-inovării, sănătății, culturii și tineretului vor online femei cauta barbati 28 ani un rol esențial. De asemenea, va avea loc un dialog privind migrația, mobilitatea și securitatea, obiectivul fiind încheierea unui parteneriat pentru mobilitate care să stabilească un cadru de cooperare echilibrat și responsabil în materie de circulația persoanelor, gestionarea migrației legale, legăturile dintre migrație și dezvoltare, protecția drepturilor migranților și lupta împotriva migrației neregulamentare, a criminalității organizate legate de imigrare, precum și în materie de readmisie.

În Femeia europeana cauta un om tunisian pentru avertizare similar, consolidarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Tunisia implică o largă mobilizare a tuturor actorilor nestatali și a societății civile, care au un rol important de jucat în asigurarea succesului procesului de democratizare.

Se vor institui mecanisme de consultare pentru a garanta că societatea civilă își asumă pe deplin rolul de interlocutor în dialogul cu autoritățile și instituțiile europene, în special în contextul finalizării și punerii în aplicare a acestui plan de acțiune.

52014JC0036

O nouă metodă Saltul calitativ avut în vedere de Uniunea Femeia europeana cauta un om tunisian pentru avertizare și Tunisia în relațiile lor se va baza pe o serie de principii și instrumente, pentru a asigura mai bine îndeplinirea obiectivelor urmărite.

Angajamente specifice, clare și concrete pentru o perioadă de 5 ani. Aprofundarea relațiilor implică asumarea de către părți a unor angajamente solide pentru câteva sectoare prioritare, pentru a se răspunde provocărilor asociate tranziției democratice: redresarea economică, promovarea IMM-urilor și dezvoltarea durabilă și favorabilă incluziunii, ocuparea forței de muncă, îmbunătățirea condițiilor de trai și lupta împotriva inegalităților; consolidarea statului de drept, a bunei guvernanțe și a pluralismului democratic, independența justiției, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, egalitatea de gen, reforma sectorului securității, independența mass-media și sprijinul acordat societății civile.

Cauta i Housewife Metz

Parteneriatul privilegiat ar trebui, de asemenea, să contribuie la apropierea societăților noastre în sensul cel mai larg al termenului, prin intermediul unui dialog intercultural extins. Participarea la agențiile și la programele Uniunii Europene. Un alt Femeia europeana cauta un om tunisian pentru avertizare care contribuie la cea mai sporită integrare dorită între Tunisia și Uniunea Europeană este participarea Tunisiei la matrimoniale femei cu numar de telefon agenții și programe ale Uniunii pentru care temeiul juridic prevede participarea țărilor terțe.

În acest sens, planul de acțiune precizează practicile care trebuie urmate. Un sprijin tehnic și financiar mai ambițios, adaptat priorităților Tunisiei și în conformitate cu noile orientări ale politicii de vecinătate, în scopul sprijinirii realizării obiectivelor Acordului de asociere, și în cadrul perspectivelor financiare ale Uniunii începând cu Parteneriatul privilegiat include perspectiva unei asistențe financiare adecvate oferite de Uniunea Europeană Tunisiei, corespunzător nivelului de ambiție al reformelor, nevoilor sale specifice, capacităților de care dispune, precum și în funcție de progresele realizate în vederea unei puneri efective în aplicare a reformelor.

UE și-a confirmat deja decizia de a crește în mod semnificativ sprijinul acordat Tunisiei, cu un angajament constând în donații de cel puțin de milioane EUR pentru perioada față de de milioane EUR care fuseseră prevăzute înainte de revoluție.

Fondurile disponibile vor fi destinate cu prioritate măsurilor de asistență pentru reformele necesare pentru instituirea unui stat democratic sprijin pentru organizarea alegerilor, reforma sectorului securității, justiției, media, sprijin pentru procesul de tranziție a justiției și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentalecontinuării redresării economice și consolidării coeziunii sociale reforme economice, promovarea ocupării forței de muncă și a dezvoltării regionale și combaterea excluziunii sociale, a inegalității și a sărăciei, consolidarea instituțională etc.

Pe de altă parte, anumite state membre, Banca Europeană de Investiții BEI și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare BERD vor furniza un sprijin constant, Femeia europeana cauta un om tunisian pentru avertizare special pentru investiții, infrastructură, asistența acordată sectorului privat și ocupării forței de muncă, printre altele prin intermediul angajamentelor asumate în cadrul G 8 Parteneriatul de la Deauville.

Programarea acestui sprijin în cadrul unor proceduri corespunzătoare va lua în considerare angajamentele asumate în cadrul prezentului plan de acțiune și în toate instrumentele relevante, inclusiv Femeia rusa cauta nunta grupului operativ Tunisia-Uniunea Europeană din 28 și 29 septembrie Adaptabilitate și evaluare intermediară.

Condiţii de călătorie | Ministry of Foreign Affairs

Planul de acțiune, care este adoptat pentru o perioadă de cinci ani, va putea fi reexaminat de Consiliul de asociere în funcție de progresele înregistrate în punerea în aplicare sau de eventuale nevoi noi determinate de situația din Tunisia Femeia europeana cauta un om tunisian pentru avertizare din Uniunea Europeană.

Organismele instituite în temeiul Acordului de asociere vor face propuneri adecvate. Monitorizarea punerii în aplicare a planului de acțiune. Punerea în aplicare a reformelor în numeroase sectoare-cheie presupune stabilirea unor obiective precise și punerea la dispoziție a unor mijloace adecvate. Pentru a se garanta cea mai bună punere în aplicare posibilă și pentru a se face legătura dintre obiective și progresele înregistrate în urmărirea acestora, pe de o parte, și sprijinul acordat, pe de altă parte, se va asigura o monitorizare regulată de către Comitetul de asociere și de către subcomitetele instituite în cadrul Acordului de asociere, precum și prin rapoartele privind progresele înregistrate proprii fiecărei părți.

Ministerul Afacerilor Externe

Ambele părți vor realiza o reexaminare a subcomitetelor în vederea adaptării componenței și atribuțiilor acestora la noile ambiții ale statutului privilegiat. În plus, realizarea obiectivelor planului de acțiune necesită o întărire a dialogului privind reformele socioeconomice, în special privind politica de ocupare a forței de muncă și de incluziune socială și strategiile de redresare pentru edificarea unei creșteri economice durabile, bazate pe cunoaștere, precum și extinderea cooperării sectoriale care să acopere domenii-cheie, cum ar fi energia, transporturile, industria, agricultura, turismul, dezvoltarea competențelor, protecția mediului sau schimbările climatice.

Acesta din urmă rămâne documentul de referință pentru punerea în aplicare a Acordului de asociere AA. Planul de acțiune Femeia europeana cauta un om tunisian pentru avertizare toate domeniile care fac parte din AA și înglobează toate aspectele cooperării dintre Tunisia și UE, inclusiv activitățile Comitetului de asociere și ale subcomitetelor.

Dating Femeie Widow Maroc

Subcomitetele vor avea misiunea de a defini, pe baza obiectivelor prioritare indicate în planul de acțiune, măsurile concrete necesare pentru urmărirea acestor obiective. Cooperarea în domeniul migrației, mobilității și securității 7 desfășurarea unui dialog privind migrația, mobilitatea și securitatea, și încheierea unui parteneriat pentru mobilitate.

femeie caut relatie

Integrare economică și socială extinsă 8 realizarea unei reforme economice în vederea unei creșteri economice favorabile incluziunii, a competitivității și a ameliorării mediului de afaceri și de investiții; 9 aprofundarea integrării economice și încheierea unui acord de liber schimb cuprinzător și aprofundat și apropierea de acquis-ul UE; 10 dezvoltarea competențelor, accesul la cunoaștere și inovare; 11 ocuparea forței de muncă, coeziune și integrare socială și dezvoltare regională și locală; 12 dezvoltarea agriculturii și dezvoltare rurală.

Tabelul din anexa 1 oferă un cadru de referință pentru revizuirea acestor priorități, precizând indicatori, un calendar de implementare, precum și resursele mobilizate. A Cooperare politică I. Dialog și cooperare politică și strategică 1. Consolidarea cooperării în materie de neproliferare a armelor de distrugere în masă ADM și a vectorilor acestora, controlul transferurilor de arme convenționale și combaterea răspândirii armamentului ușor și a armelor de calibru mic.

Arme convenționale: · dezvoltarea dialogului politic periodic Femeia europeana cauta un om tunisian pentru avertizare transferul de arme convenționale și intensificarea cooperării în materie de prevenire a traficului ilicit; · intensificarea dialogului în vederea adoptării unui tratat al Organizației Națiunilor Unite care să stabilească norme comune pentru comerțul mondial cu arme convenționale; · instituirea, cu sprijinul logistic al UE, a unui sistem național eficace de control al exporturilor de arme și muniții convenționale, inclusiv de controale la utilizatorul final.

Democrația, statul de drept și guvernanța 6. Dialogul și cooperarea cu privire la chestiuni legate de drepturile omului și libertățile fundamentale 9. Cooperarea și inițiativele continentale și regionale Cooperarea în materie de justiție și de securitate Cooperarea în domeniul migrației, mobilității și securității Cooperarea în domeniul migrației, al mobilității și al securității · derularea unui dialog privind migrația, mobilitatea și securitatea, în scopul încheierii unui parteneriat pentru mobilitate; punerea în aplicare a măsurilor care vor fi prevăzute în cadrul parteneriatului pentru mobilitate.

Drogurile Spălarea de bani și infracțiunile economice și financiare Integrare economică și socială: către instaurarea unui spațiu economic comun Pilonul 1 - cadrul macroeconomic și finanțele publice: Stabilizarea cadrului macroeconomic · revigorarea creșterii economice și accelerarea ritmului acesteia; · întărirea capacităților de reziliență ale economiei prin consolidarea fundamentelor macroeconomice, în special în ceea ce privește plățile externe și bugetul de stat; · asigurarea sustenabilității datoriei publice și a datoriei naționale externe; · continuarea punerii în aplicare a concluziilor studiului privind îmbunătățirea gestionării datoriei Porni i site ul de dating prin supravegherea emisiunilor trezoreriei și prin gestionarea lichidităților statului.

Consolidarea gestionării finanțelor publice · inițierea unui proces de reflecție privind reforma sistemului subvențiilor pentru alimente și energie în vederea direcționării transferurilor către grupurile defavorizate; · continuarea punerii în aplicare a gestiunii bugetare pe bază de obiective; · îmbunătățirea transparenței în domeniul bugetar convergându-se, pe termen mediu, către publicarea rezultatelor consolidate ale tranzacțiilor financiare ale statului, ale colectivităților locale, ale fondurilor de asigurări sociale și ale organismelor publice cu caracter administrativ.

Continuarea reformei sistemului fiscal · continuarea reformei sistemului fiscal pentru o mai bună echitate fiscală; · continuarea procesului de modernizare a administrației fiscale formare profesională, informatizare și utilizarea noilor tehnologii de comunicare, guvernanța administrației fiscale și sistemul de informații ; · continuarea și aprofundarea dialogului privind principiile bunei guvernanțe fiscale, inclusiv privind Codul de conduită al Uniunii Europene referitor la fiscalitatea întreprinderilor, cu scopul de a asigura condiții echitabile pentru Tunisia pe parcursul procesului de integrare a Tunisiei în piața internă; · promovarea schimbului de experiență și expertiză cu privire la sistemele fiscale ale statelor membre ale UE.

Pilonul 2 — Guvernanța, competitivitatea și mediul de afaceri: 2. Consolidarea guvernanței publice · instituirea unei strategii de comunicare privind guvernanța; · dezvoltarea portalului participativ privind guvernanța; · realizarea de sondaje de percepție, consolidarea evaluării politicilor publice și dezvoltarea de indicatori de performanță care să permită evaluarea și luarea deciziilor; · instituirea unui sistem național de integritate.

Consolidarea controlului financiar intern în sectorul public · elaborarea unui document privind politica și strategia controlului intern al finanțelor publice gestiune financiară, control financiar și audit interncu trimiteri la cele mai bune practici și standarde internaționale, inclusiv o analiză comparativă între cadrele și standardele internaționale și practicile curente de control public intern din Tunisia; · luând în considerare rezultatele evaluării comparative și documentul strategic, consolidarea cadrului legislativ și de reglementare și, după caz, coordonarea în materie de control financiar intern în sectorul public și promovarea dezvoltării unei capacități administrative și instituționale adecvate, formare, ghiduri, manuale de verificare, software de audit, certificare etc.

Modernizarea în continuare a administrațiilor publice · continuarea eforturilor de îmbunătățire a calității serviciilor administrative și a procesului Femeia europeana cauta un om tunisian pentru avertizare simplificare a procedurilor administrative și de reducere a termenelor acestor proceduri, precum și consolidarea e-guvernării; · îmbunătățirea relației cu utilizatorii și dezvoltarea comunicării, în special prin instituirea unor mecanisme prin care aceștia își pot face cunoscute opiniile și a unor mecanisme de realizare de sondaje de opinie etc.

Promovarea investițiilor și a parteneriatului și îmbunătățirea ancorării la nivel local a investițiilor. Armonizarea dreptului societăților comerciale pentru a proteja toate părțile și a facilita activitățile întreprinderilor · favorizarea apropierii de standardele europene și internaționale privind dreptul societăților comerciale; · asigurarea unei protecții a acționarilor, în conformitate cu standardele și practicile europene în domeniu; · în conformitate cu standardele europene și internaționale, i sprijinirea sectorul privat în ceea ce privește finalizarea ghidurilor de bună guvernanță pentru diferitele tipuri de întreprinderi și ii elaborarea de ghiduri de bună guvernanță pentru entitățile publice; · modernizarea gestionării în practică a registrului comerțului și a sistemului de publicare în monitorul oficial pentru informarea terților.

  • Descrierea e antionului Funny pentru site ul de dating
  • Doamne mature întâlniri
  • Site de intalnire cu carantina
  • Din punct de vedere securitar, autoritățile tunisiene prelungesc periodic starea de urgență.
  • Caut un om musulman pentru casatorie in Fran a
  • Site ul de dating polonez in Fran a

Adoptarea standardelor europene și internaționale de audit financiar și reforma sistemului contabil al întreprinderilor tunisiene în direcția asigurării convergenței cu standardele europene și internaționale de contabilitate · continuarea eforturilor de promovare a calității auditului statutar; · continuarea eforturilor care vizează dezvoltarea sistemului contabil în vederea adoptării standardelor de contabilitate europene și internaționale; · asigurarea cooperării cu instituțiile și organismele UE responsabile de supravegherea standardizării contabile și a auditului statutar.

Pilonul 3: O integrare sporită și încheierea unui acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător Ambele părți subliniază dorința lor de a continua punerea în aplicare a integrării progresive a propriilor economii având drept obiectiv crearea unui spațiu economic comun printr-o facilitare a comerțului și prin lansarea, cât mai curând posibil, a negocierilor în vederea unui acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător ALSACîn contextul angajării Tunisiei într-un proces de reforme democratice și economice.

  1. Aproape jumătate din populaţia lumii trăieşte cu mai puţin de 5,50 dolari pe zi
  2. Cauta i o femeie in Lille

Zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător prevede îmbunătățirea oportunităților de acces pe piață și a mediului pentru investiții și creșterea sprijinului acordat reformelor economice care urmează a fi realizate în acest scop.

Astfel, zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător, care va constitui o parte integrantă a acordului de asociere ar acoperi o gamă mai largă de domenii de interes comun listă neexhaustivă, se va pune accentul pe sectoarele prioritare alese de către ambele părți și în cadrul procesului de apropiere legislativă : · liberalizare sporită în vederea îmbunătățirii oportunităților de acces pe piață pentru produsele agricole, produsele agricole prelucrate, produsele pescărești și produsele industriale, ținându-se seama de circumstanțele proprii celor două părți; · reglementarea tehnică privind produsele industriale, standardele, evaluarea conformității și supravegherea pieței; · măsuri sanitare și fitosanitare · liberalizarea comerțului cu servicii și protejarea investițiilor; · achizițiile publice.